Umowa o partnerstwie z rolnictwem

Partnerstwo rolne ma pierwszeństwo, gdy dwie lub więcej osób jest współwłaścicielem przedsięwzięcia rolniczego w drodze ustnej lub pisemnej umowy. Mimo że umowa ustna jest wiążąca, podpisanie pisemnej umowy o partnerstwie rolnym pomaga partnerom uniknąć komplikacji w przyszłych relacjach. Poza poprawą zgodności z Ustawą o jednolitym partnerstwie - czyli ogólnymi przepisami dotyczącymi partnerstw - pisemna umowa o partnerstwie rolnym zapewnia przestrzeń do dostosowania ram prawnych do specyficznych warunków partnerów.

Składniki umowy o partnerstwie z rolnictwem

Zakres umowy o partnerstwie rolnym jest różny w zależności od głównych celów i interesów współwłaścicieli przedsiębiorstwa rolnego. Treść umowy określa cele, strukturę własności, wymagania dotyczące rozwiązania oraz plan przejściowy przedsiębiorstwa. Idealna umowa o partnerstwie rolnym obejmuje podstawowe kwestie, takie jak wkład zasobów, zasoby ludzkie, role kierownicze, dystrybucja dochodów i rodzaj partnerstwa. Ustanawia także ramy operacyjne dla wychodzenia na rolnictwo nawadniane deszczem, rolnictwo irygacyjne, hodowlę zwierząt gospodarskich lub rolnictwo mieszane.

Własność i przeniesienia własności

Umowa o partnerstwie rolnym określa procedury dotyczące obsługi nieruchomości, maszyn i urządzeń sprowadzanych przez partnerów i partnerów nabytych przez spółkę. Umowa pokazuje, czy każdy z partnerów dzierżawił lub utracił prawa własności do wniesionego kapitału w postaci gruntów, ciągników, furgonów, sprzętu do uprawy i sadzenia, magazynów i sprzętu mleczarskiego. Rozciąga się to na preferencje partnerów dotyczące sprzedaży, kupowania lub dystrybucji interesów majątkowych gospodarstwa partnerskiego po przejściu na emeryturę lub śmierć. Umowa o partnerstwie w rolnictwie ustanawia zapis o przeniesieniu praw do własności gospodarstwa na krewnych po upadku lub wycofaniu partnerów.

Wymogi podatkowe

Dochód spółki rolnej nie podlega opodatkowaniu, ponieważ partnerzy są indywidualnie odpowiedzialni za podatki przypisane ich dochodom. Partnerstwo zgłasza jedynie formularz 1065, aby zgłosić wygenerowane i rozproszone dochody lub straty. Umowa o partnerstwie rolnym określa skalę wypłat lub potrąceń z podatku dochodowego partnerów do udziału w ich zyskach lub stratach. Partnerzy ponoszą również indywidualną odpowiedzialność za zyski lub straty poniesione przy sprzedaży środków trwałych gospodarstwa rolnego.

Zakres odpowiedzialności

Zakres odpowiedzialności partnerów rolnych zależy od tego, czy podpisali oni umowę spółki jawnej czy spółki komandytowej. Partnerzy generalni uczestniczą w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem, a partnerzy z ograniczoną odpowiedzialnością wkładają jedynie kapitał, taki jak fundusze, grunty i sprzęt. Podczas gdy ogólne partnerstwo rozszerza obowiązki partnerów na ich osobiste własności, spółka komandytowa ogranicza takie obowiązki do nieruchomości będących własnością przedsiębiorstwa rolnego.

Popularne Wiadomości